نیروگاه خورشیدی OnGrid جهت تامین ۲۰ درصد برق مصرفی ادارات و سازمان های دولتی